2019-03-31

Příběh frameworku Ujorm

Na blogu Root.cz vyšel tento týden článek, který se pokouší najít odpověď na otázky týkající se produktivity vývoje s frameworkem Ujorm a zmiňuje také historické důvody jeho vzniku.

Podle měření webu Root.cz - čtenáři dnes dopoledne překročili 10 tisíc zobrazení toho článku, děkuji všem za kultivovanou diskuzi.
Odkaz na text článku přikládám:
https://blog.root.cz/ponec/pribeh-frameworku-ujorm/

2018-11-18

Ujorm verze 1.88

Je k dispozici nová verze Ujorm 1.88, změny se týkají především modulu ujo-tools, který nabízí nástroje pro formátování textových zpráv, nadstavbu JDBC k sestavení SQL dotazů umožňujících získání instance typu ResultSet a podporu tvorby DOM modelu pro generování HTML stránek. Motivační články jsem se rozhodl umístit na stránky serveru Root.cz, odkazy přikládám:


Všechny zdrojové kódy projektu Ujorm mají licenci Apache License, Version 2.0 a jsou k dispozici v repozitáři serveru GitHub


2018-03-18

Ujorm verze 1.82


Je k dispozici nová verze Ujorm 1.82 hlavní změny v ORM modulu:

 • Při provádění UPDATE lze do metody vložit původní verzi objektu pro ověření, zda-li ty modifikované hodnoty nebyly změněny v databázi nějaký konkrurenčním klientem
 • Třída Criterion implementuje metody equals() and hashCode(), které jsou požadovany například v objektu HashSet
 • SQL dialekty pro databáze PostrgreSQL a H2 využívají operátor ILIKE
 • Třídy pro formátování textu MsgFormatter a MessageService podporují datový typ Supplier, který umožnuje do parametru poslat algoritmus, který se vyhodnotí až době zpracování.
 • Třída CustomMap umí akceptovat uživatelskou definici metod equals() a hashCode() pro všechny vložené klíčové objekty.
 • Pro zobrazování tabulek v Apache Wicket frameworku lze vyžít optimalizovaný dataprovider který implementuje třída OrmDataProviderCached

Podrobnější seznam v angličtině je tady.

2017-11-10

Ujorm verze 1.75

Je k dispozici nová verze Ujorm 1.75 hlavní změny jsou v ORM modulu:

 • Oprava uzavírání JDBC zdroje v některých případech
 • Nová třída PackageDbConfig umožňuje načtení entit databázového modelu z balíčku a tak není třeba je explicitně zapisovat, jako dosud
 • Doplněná kotrola na unikátní jméno databáze v rámci schematu

Podrobnější seznam v angličtině je tady.

2017-10-25

Nástroje pro kontrolu platnosti parametrů v Java

Pro kontrolu platnosti parametrů se využívají validační třídy z populárních Java frameworků, rád bych připomněl (z mého pohledu) tři nejvýznamnější:
 1. Validate z projektu Apache Commons
 2. Preconditions z projektu Google Common
 3. Assert z projektu Spring Framework
Třídy se liší počtem i názvem veřejných metod, všechny (výše zmíněné) podporují zprávy pro výjimku, ale jen první dvě umožňují vkládání parametrů pomocí šablon pro rychlejší běh aplikace (finální zprávu lze sestavit až před vyhozením výjimky, zpravidla IllegalArgumentException). Pokud však máte v oblibě framework pro logování událostí zvaný LogBack, vznikne v projektu nekonzistence zápisu parametrů v šabloně, protože LogBack označuje pozici parametru v šabloně dvojicí složených závorek "{}" (na rozdíl od validátorů používajích zpravidla výraz "%s"). Této rozdílnosti se nezbavíme ani použitím třídy Logger ze standardní Java knihovny, protože jeho šablona očekává číslovaný seznam parametrů podle vzoru "{0} {1}". Také se mi nelíbí nejednotné vyhazování výjimek, protože první dvě implementace (výše zmíněné) vyhazují při porušení pravidla not-null odlišnou výjimku (typu NullPointerException). Přesto, že uvedené výhrady nejsou zásadní, po zvážení jsem přistoupil ke vlastní implementaci validátoru s plným vědomím rizika, že to nezpůsobí revoluci ve světě IT :-). Jako vzor pro inspiraci jsem použil třídu Assert ze Spring frameworku, líbilo se mi, jak autoři obešli zápor v názvu metody pro testování parametru typu not-empty. Nový validátor využívají (podle očekávání) ostatní moduly frameworku Ujorm, třída zodpovědná za sestavování zpráv se využívá také pro interní proxy loggger.

Popis třídy Assert z frameworku Ujorm

Vlastnosti nové implementace:
 • podporuje parametry v šabloně (na rozdíl od svého vzoru)
 • pozice parametrů se označuje párem složených závorek "{}", formátování hodnot parametrů není podporováno šablonou
 • do zprávy se zapisují i parametry, které nemají vlastní značku v šabloně a jsou pak odděleny čárkou
 • parametry typu Throwable, které nemají vlastní značku v šabloně vypisují stacktrace
 • jsou podporované také argumenty typu Supplier (od verze 1.82+)
 • podmínku platnosti parametru lze popsat Lambda výrazem
 • při porušení platnosti se vyhazuje výhradně výjimka IllegalArgumentException
Uvádím vzorové použití, v komentáři najdete zprávu vyhozené výjimky:

  Integer value = 20;
  Assert.isTrue(value < 10, "Wrong number {}!", value); // "Wrong number 20!"
  Assert.isTrue(value < 10, "Wrong", value);      // "Wrong, 20"
  Assert.isTrue(value < 10, value);          // "20"
  Assert.isTrue(value < 10);              // null

  value = null;
  Assert.isTrue(value, (x)-> x<10, "Wrong number {}!", value); // "Wrong number null!"

  Supplier<Object> s = () -> value;
  Assert.isTrue(value < 10, "Wrong number {}!", s); // "Wrong number null!"
Všimněte si, že parametry postrádající svoji značku v šabloně se zapsaly na konec zprávy (například framework LogBack je zahazuje). Pokud je skutečný počet parametrů šablony naopak menší, nevyužité značky se zobrazí beze změny. Metody sice neřeší formátování parametrů, ale v případě nouze je možné parametry pro logování obalit vlastní třídou s překrytou metodou toString(), která to formátování řešit může. Pokud má parametr hodnotu null, tak nedochází k volání Lambda výrazu a není třeba to ošetřovat v kódu. Vzorové použití dalších metod uvádím pro zjednodušení bez kometářů, všechna tvrzení jsou pravdivá:

  Assert.isTrue(true);
  Assert.isTrue(30, (x)-> x>20);
  Assert.notNull("ABC");
  Assert.hasLength("ABC");
  Assert.hasLength(new char[]{'A', 'B', 'C'});
  Assert.hasLength(new StringBuilder().append("ABC"));
  Assert.hasLength(Arrays.asList("A", "B", "C"));

  Assert.isFalse(false);
  Assert.isFalse(30, (x)-> x<20);
  Assert.isNull (null);
  Assert.isEmpty("");
  Assert.isEmpty(new char[0]);
  Assert.isEmpty(new StringBuilder());
  Assert.isEmpty((List) null);
 
Performance testy vychází poměrně příznivě, pro zájemce přikládám odkaz na jUnit testy třídy Assert, případně na testy třídy MsgFormatter, která je zodpovědná za sestavování chybových zpráv. Pokud vás tento článek zaujal, knihovnu můžete připojit snadno pomocí Mavenu, velikost JAR je pouze 10 KB, modul přitom nemá žádné další závislosti.

  <dependency>
   <groupId>org.ujorm</groupId>
   <artifactId>ujo-tools</artifactId>
   <version>1.82</version>
  </dependency>

2017-10-06

Sestavování textových zpráv pomocí šablon nejen v Ujorm

Ujorm verze 1.74 obsahuje nový, samostatný modul, který nabízí třídy pro sestavování textových zpráv pomocí šablony a parametrů. Pro srovnání přikládám vzorové použití standardní Java knihovny. Všechny třídy se liší především způsobem zápisu parametrů v šabloně. Použité ukázky kódu jsem zkopíroval z jUnit testů projektu Ujorm.

Třída MsgFormatter

Metoda MsgFormatter.format() z knihovny Ujorm je určena pro rychlé použití šablony, která označuje vkládané parametry dvojicí složených uvozovek "{}", pořadí parametrů vkládaných do šablony je dáno pořadím v metodě. Vzorová ukázka použití je tady:

  assertEquals("TEST"  , MsgFormatter.format("TE{}T", "S"));
  assertEquals("TE, S, T", MsgFormatter.format("TE", "S", "T"));
  assertEquals("TES{}"  , MsgFormatter.format("TE{}{}", "S"));
 
Výhodou je absence výjimek způsobených chybným počtem parametrů, protože přebytečné parametry se zapisují na konec zprávy oddělené čárkou s mezerou a ty chybějící se pouze nenahradí za značku. Pokud má výsledná zpráva obsahovat sekvenci "{}", je nutné ji vložit do šablony jako parametr. Třída nepodporuje formátování hodnot parametrů, v případě takové potřeby použijte raději následující třídu ze stejné knihovny.

Třída MessageService

Tato třída je také z knihovny Ujorm. Parametry metody MessageService.format() v šabloně se označují výrazem typu "${PRICE}", kde PRICE je název parametru, který může být volitelně doplněný formátem podle vzoru "${PRICE,%.2f}". Popis formátu je shdoný je shodný s metodou String.format(). Parametry šablony se předávají v objektu typu  Map<String, Object>, ukázka použití následuje:

  String expected = "On 2017-01-15, we spent 254.00 EUR.";
  String template = "On ${DAY,%tF}, we spent ${PRICE,%.2f} EUR.";
  MessageService instance = new MessageService();
  Map<String,Object> params = instance.map
     ( "DAY", LocalDateTime.of(2017, Month.JANUARY, 15, 12, 30)
     , "PRICE", new BigDecimal("254"));
  String result = new MessageService().format(template, params);
  assertEquals(expected, result);

Další ukázky použití najdete v jUnit testu. Pro srovnání uvádím dále ještě dvě metody ze standardní Java knihovny.

Třída String

Statická metoda String.format() vytváří interně instanci třídy Formatter. Pozice parametrů se označují výrazem začínajícím znakem procenta (například "%s") a volitelné formátování hodnoty parametru. Příklad použití:

  String expected = "On 2017-01-15, we spent 254.00 EUR.";
  String template = "On %tF, we spent %.2f EUR.";
  LocalDateTime day = LocalDateTime.of(2017, Month.JANUARY, 15, 12, 30);
  String result = String.format(ENGLISH, template, day, new BigDecimal("254"));
  assertEquals(expected, result);

Pokud je parametrů méně, než značek, metoda vyhazuje výjimku MissingFormatArgumentException, pokud je jich naopak více, tak jsou ignrorovány.

Třída MessageFormat

Poslední metoda MessageFormat.format() je také statická metoda ze standardní Java knihovny a také podporuje formátování parametrů. Místo určené pro vkládání pametrů se označuje výrazy číslovanými od nuly podle vzoru "{0}, "{1}" a konkrétní parametry se vkládájí pomocí pole. Příklad použití:

  String expected = "On 2017-01-15, we spent 254.00 EUR.";
  String template = "On {0,date,yyyy-MM-dd}, we spent {1,number,#.00} EUR.";
  Date day = Date.from(LocalDateTime.of(2017, Month.JANUARY, 15, 12, 30)
       .atZone(ZoneId.systemDefault()).toInstant());
  Object[] params = { day, new BigDecimal("254")};
  String result = new MessageFormat(template, ENGLISH).format(params);
  assertEquals(expected, result);

Výchozí Locale se bere z operačního systému, argument typu java.time.LocalDateTime není bohužel podporovaný a vyhazuje výjimku IllegalArgumentException.

Performance

Přikládám přibližnou výkonnost jednotlivých tříd, tolerance naměřených hodnot může být až 10%. Pro každý formatter proběhlo 5_000_000 iterací ve kterých se do jednoduché šablony (bez formátování) dosadily tři krátké argumenty.
Třída Čas [ms]
Výkon
(větší je lepší)
MsgFormatter 1158 100.00%
MessageService 2268 51.06%
String 12243 9.46%
MessageFormat 5023 23.05%

Další podrobnosti o testu najdete tady, Na závěr přikládám popis Maven závislosti:

  <dependency>
   <groupId>org.ujorm</groupId>
   <artifactId>ujo-tools</artifactId>
   <version>1.74</version>
  </dependency>

2017-09-18

Hodnocení voleb Schulzovou metodou aneb kam na dovolenou


Plánujete skupinovou dovolenou v přírodě? Hledáte zajímavé místo pro sraz maturantů po letech a nebo připravujete firemní teambuilding s kolegy? Pro určení optimální lokality ke spokojenosti všech zúčastněných se nabízí provést hlasování. V tomto článku bych rád poukázal na to, jak zásadní vliv na výsledek může mít algoritmus hodnocení vítěze voleb. Výklad se pokusím demonstrovat na výběru lokality pro tuzemskou dovolenou. Pro zjednodušení mějme tři kandidáty:
Většina voličů má svoji vlastní představu o pořadí favoritů. Pokusme se tedy vyjádřit formálně přání sedmi voličů tak, že každý volič zapíše své preference na jeden řádek, přitom nejdříve uvede svého nejlepšího favorita a směrem doprava budou postupovat kandidáti s nižší preferencí. Pokud nějakého kandidáta volič vynechá, tak mu tím přiřadí poslední místo. Přání voličů by mohlo vypadat třeba takto:
1. Adršpach - Bílé Karpaty - Česká Kanada (A-B-C)
2. Adršpach - Česká Kanada - Bílé Karpaty (A-C-B)
3. Adršpach - Česká Kanada (A-C)
4. Bílé Karpaty - Česká Kanada (B-C)
5. Česká Kanada - Bílé Karpaty (C-B)
6. Bílé Karpaty - Česká Kanada (B-C)
7. Česká Kanada - Bílé Karpaty (C-B)

Pokud vyhodnotíme přání voličů tradiční metodou, vezmeme v úvahu pouze jednoho (nejvíce preferovaného) kandidáta každého voliče. Výsledek hlasování pak bude vypadat takto:
1. místo vyhrává kandidát A - Adršpach se 3 hlasy
2-3. místo obsadí kandidát B - Bílé Karpaty s 2 hlasy
2-3. místo obsadí kandidát C - Česká Kanada s 2 hlasy
Někteří voliči však mohou mít oprávněný pocit, že jejich přání nebylo dostatečně zohledněno. Zkusme se tedy poohlédnout po nějakém spravedlivějším hodnocení. Jedno z těch nejlepších se jmenuje Schulzova metoda, která posuzuje každou dvojici kandidátů tak, jako by se jednalo výhradně o jejich volbu. Při této metodě nemá význam provádět vícekolové hlasování, které proběhlo třeba při posledních prezidentských volbách ČR. Nechci vás zatěžovat postupem Schulzovy metody (detailní popis v angličtině najdete zde), pojďme se podívat rovnou na výsledek:
1. místo vyhrává kandidát C - Česká Kanada
2. místo obsadí kandidát B - Bílé Karpaty
3. místo obsadí kandidát A - Adršpach
Není to zajímavé? Vítěz první metody se propadl na konec hodnocení metody druhé. Většina voličů si nepřála lokalitu A, ale zároveň ta stejná většina se neshodla mezi lokalitou B a C. Konečného vítěze určila nakonec skupina, která svoji hlavní lokalitu sice neprosadila, ale rozhodly její preference na druhém pořadí. Druhý volební výsledek je přesnějším odrazem přání voličů. Hodnocení lze ověřit například na této stránce:

Screenshot kalkulačky

Začíná být zřejmé, že způsob hodnocení hlasování může mít zásadní vliv na výsledky voleb nejen u společného výletu, ale i v případě politických kandidátů. Je dobré ještě připomenout, že ani Schulzova metoda nemůže zabránit taktizování voličů.

Poznámka k taktizování voličů doplněná dne 2019-06-05: volební systém lze ovlivnit organizovaným apelem na umístění vybraných kandidátů na konec preferenčního seznamu. V případě voleb do sněmovny lze tímto způsobem cílit na kandidáta, který dominuje v předvolebních průzkumech. Eliminace tohoto jevu má jednoduché řešení: zakázat záporné hlasy, což prakticky znamená povolit voličům preferenci jen omezeného počtu kandidátů. Osobně doporučuji zvolit počet někde v intervalu od 3 do 50% kandidátů.

Poznámka k nejednoznačným výsledkům: vyhodnocení voleb pomocí Schulzovy metody může označit i několik vítězů a podobně se může vyhodnotit i více kandidátů na dalších místech. Pokud je třeba vybrat pouze jediného vítěze, nabízí se dvě řešení: tím prvním je určit vítězného kandidáta podle vyššího pořadového čísla na kandidátce, přitom se předpokládá, že pořadí kandidátů bylo určeno losem. Nákladnější alternativou je uspořádání druhého kola voleb, které by  mělo dát teoreticky stejné výsledky, voliči však mají mnohem větší příležitost  oba kandidáty důkladně porovnat a své preference přehodnotit. Pro jistotu upozorňuji, že doplnění pravidla hlasování je nezbytné ohlásit předem. 

Technické informace o projektu

Webový projekt z přiloženého screenshotu umožňuje testování vítěze hlasování Schulzovou metodou, pro reálné využití bude třeba posbírat preference voličů. Kód je napsaný v jazyce Java 8 s využitím GWT, vyhodnocení vítěze probíhá na straně klienta (konkrétně internetového prohlížeče), na server se odesílají jen statistické údaje o počtu hlasů pro logování. Algoritmy důležité pro určení vítěze jsou pokryté jUnit testy. Projekt je volně šiřitelný open-source pod licencí Apache License 2 a je možné ho stáhnout z GitHub. Přikládám doporučený postup pro spuštění na lokálním počítači:
 1. nainstalujte si JDK verze 8, Maven a Git
 2. z konzole založte nový adresář projektu a v něm proveďte posloupnost příkazů:
 3. git clone https://github.com/pponec/schulze-method .
 4. mvn install -DskipTests
 5. mvn gwt:run # alternativně můžete provést deploy WAR souboru na vhodný webový kontejner, například Tomcat
Pro zajímavost dodávám, že aplikace byla vytvořena v prostředí integrovaného editoru NetBeans na linuxovém operačním systému Xubuntu. Článek vyšel na blogu ORM frameworku Ujorm, webová aplikace pro hodnocení vítěze však nemá se zmíněným frameworkem téměř nic společného, snad kromě autora :).

Užitečné odkazy

Ujorm verze 1.72

V polovině srpna byla uvolněna nová verze frameworku, která od verze 1.56 doznala řadu změn. Přehled těch nejzajímavějších přikládám:

 • je podporována pouze Java 1.8 a vyšší
 • ORM modul podporuje datové typu z balíčku java.time date pomocí implementace JDBC 4.2+
 • ORM modul podporuje SQL dotazy typu LEFT-OUTER-JOIN přímo - pomocí API frameworku
 • spojování některých typů podmínek je optimalizované pro případy (x OR true) nebo (x AND false), v takových případech se nevytváří zbytečně nové instance třídy Criterion a v ORM modulu se generuje jednodužší SQL dotaz
 • zápis argumentů do interní třídy  java.uitl.Logger byl opraven tak, aby byl nezávislý na použitém frameworku. Pro zápis parametrů do šablony se pužívá znak "{}".
 • API některých metod je doplněno anotacemi @Nonnull a @Nullable podle specifikace jsr305 pro lepší podporu statické analýzy
 • bylo opraveno několik nekritických chyb v ORM i dalších modulech

Úplný popis změn v angličtině je tady závislost na ORM modulu se definuje pro Maven projekt takto:
<dependency>
     <groupId>org.ujorm</groupId>
     <artifactId>ujo-orm</artifactId>
     <version>1.72</version>
</dependency>

Popis vzorové implementace Ujorm frameworku je tady.

2015-09-20

Aliasy databázových tabulek v Ujorm

Jak se používají aliasy databázových tabulek v ORM frameworku Ujorm? Rád bych vyjasnil nejdříve některé základní pojmy (nejen) z frameworku Ujorm a jejich vzájemný vztah:
 • atribut / property - je vlastnost objektu, výklad můžeme demonstrovat na objektech typu POJO
 • vazba / relationship - speciální "atribut" objektu na jinou třídu typu POJO
 • propertyDescriptor - třída popisující vlastnosti "atributu" POJO (meta-model)
 • relationshipDescriptor - je propertyDescriptor, který popisuje "vazbu" mezi dvéma POJO (meta-model)
 • Key (dříve UjoProperty) - je propertyDescriptor frameworku Ujorm (immutable object)
 • Key<?,RelatedUjo> - je relationshipDescriptor frameworku Ujorm. Pokud je RelatedUjo perzistentní objekt ORM, tak instance Key popisuje vazbu na databázovou tabulku.

Při použití ORM se při startu aplikace sestavuje meta-model, kde každá databázová tabulka dostane pevně přiřazený svůj alias, to je vlastnost frameworku. Takový přístup sice vyhovuje mnoha databázovým dotazům, ale najdeme jistě případy, kdy se statickými aliasy nevystačíme, jsou to:
 1. rekurzivní dotazy (typicky filtrování zaměstnanců podle atributů nadřízeného)
 2. dvě relace na stejnou DB tabulky (například pro filtrování tabulky měnových kurzů, kde pro filtrování potřebujeme jeden alias na tabulky prodejní měny a jiný alias na tabulku nákupní měny). Tento případ zobrazuje následující class-model:
Pro popis odlišných aliasů se ve frameworku Ujorm využívá metoda Key.alias(String) pro Klíče typu relationshipDescriptor. Protože Klíče jsou vždy neměnné instance, tak metoda alias(String) vytváří ve skutečnosti nový kompozitní klíč, který obsahuje ten původní klíč společně a požadovaným alias jménem. Na příkladu měnových kurzů by pak mohla podmínka pro filtrování kurzu EUR/CZK vypadat takto:

import static Currency.CODE;

final Criterion<ExchangeRate> crn1, crn2, crn3;
crn1 = ExchangeRate.BUY.alias(
"aliasBuy").add(CODE).whereEq("EUR");
crn2 = ExchangeRate.SELL.alias(
"aliasSell").add(CODE).whereEq("CZK");
crn3 = crn1.and(crn2);


kde výrazy BUY a SELL jsou vazby (relationshipDescriptor) na číselník kurzových měn Currency. V servisních metodách však není dobré uvádět názvy alias explicitně a proto si připravíme nový kompozitní klíč ve třídě ExchangeRate:

public static final Key<ExchangeRate,Currency> SELL = ExchangeRate.$_DIRECT_SELL.alias(
"aliasSell");

kde výraz $_DIRECT_SELL představuje původní přímý klíč na tabulku prodejní měny. Vazba BUY si ponechá svůj původní alias, vazba SELL použije vždy explicitně zadaný alias. Java kód dotazu se pak zjednoduší na:

final Criterion<ExchangeRate> crn1, crn2, crn3;
crn1 = ExchangeRate.BUY.add(CODE).whereEq("EUR
")
crn2 = ExchangeRate.SELL.add(CODE).whereEq(
"CZK")
crn3 = crn1.and(crn2);


Při častějším použití dotazu si můžeme ve třídě ExchangeRate připravit dva nové kompozitní klíče ukazující přímo na ten kód měny, pak se sestavení podmínky dále zjednoduší na výraz:

final Criterion<ExchangeRate> crn1, crn2, crn3;
crn1 = ExchangeRate.BUY_CODE.whereEq("EUR
")
crn2 = ExchangeRate.SELL_CODE.whereEq(
"CZK")
crn3 = crn1.and(crn2);


Podobné řešení můžeme použít také pro případ rekurzivních SQL dotazů.